Opština Kolašin

Služba menadžera

Služba menadžera

Menadžer: Jovanović Veljo

tel: 067/560-670

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Sekretar: Glavičanin Mile

tel: 068/064-007

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Sekretarijat za zaštitu životne sredine vrši poslove koji se odnose na:

 

 1. Sprovođenje postupka strateške procjene uticaja na životnu sredinu urbanističkog projekta, odnosno lokalnog planskog dokumenta;
 2. Sprovođenje politike i uspostavljanje sistema zaštite i unapređenja životne sredine;
 3. Izradu strateških dokumenata u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine, programa monitoringa segmenata životne sredine, lokalnog programa zaštite životne sredine i implementaciju tih programa;
 4. Izradu plana za interventne mjere u vanrednim slučajevima zagađivanja životne sredine;
 5. Uspostavljanje i vođenje katastra zagađivača; zaštitu i poboljšanje kvaliteta vazduha; pripremu akata za proglašenje zaštićenih prirodnih dobara;
 6. Sprovođenje međunarodnih konvencija iz ove oblasti;
 7. Davanje saglasnosti na izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za planove i programe koje donosi Opština;
 8. Sprovođenje postupka procjene uticaja na životnu sredinu za projekte za koje saglasnost, odobrenje ili dozvolu izdaju drugi organi Opštine;
 9. Vođenje postupka izdavanja integrisane dozvole u skladu sa zakonom; izradu strateške karte buke i akcionog plana; određivanje akustičnih zona;
 10. Izdavanje uslova i mjera za zaštitu životne sredine u postupku izdavanja urbanističko tehničkih uslova;
 11. Uspostavljanje i vođenje informacionog sistema i vođenje propisanih evidencija iz ove oblasti;
 12. Nadzor nad sprovođenjem propisa iz oblasti životne sredine; iniciranje, izradu i praćenje realizacije planova, programa i projekata iz oblasti zaštite životne sredine i energetske efikasnosti koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i druge poslove iz ove oblasti; pripremu izvještaja o stanju životne sredine, prirode, energetskoj efikasnosti i drugih informativnih i stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika i organe uprave;
 13. Vođenje jedinstvenog informacionog sistema potrošnje energije i energenata u objektima kojima raspolaže Opština; izrada i sprovođenje programa poboljšanja energetske efikasnosti i plana poboljšanja energetske efikasnosti za potrebe Opštine;
 14. Druge poslove svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Mjesne zajednice

 

                     

MJESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE KOLAŠIN
NAZIV PIB Žiro račun

M.Z Vranještica

Predsjednik Đukić Radoslav, tel: 069 412 022

02853043 510-208604-72

M.Z Sela

Predsjednik Rakočević Radosav, tel: 069 294 157

11027865 510-36121-26

M.Z Rečine

Predsjednik Šćepanović Predrag, tel: 069 284 586

11022863 510-27431-03

M.Z Prekobrđe

Predsjednik Rakočević Duško, tel: 067 209 333

11027881 510-28090-63

MZ Gornja Morača,

Predsjednik Vilotijević Tomislav, tel: 068 147 643

11027903 510-97634-78

M.Z Manastir Morača

Predsjednik Radović Labud, tel: 067 537 744

02028310 510-94839-24

M.Z Liješnje

Predsjednik Bulatović Vučić, tel: 067 503 065

02028905 510-96107-03

M.Z Velje Duboko

Predsjednik Bećković Zarija, tel: 067 921 8049

02027917 510-91148-39

M.Z Mateševo

Predsjednik Milošević Radoslav, tel: 069 812 815

02025132 510-96115-76

M.Z Crkvine

Predsjednik Medenica Dragoljub, tel: 069 015 662

02032171 510-20650-73

M.Z Lipovo

Predsjednik Bulatović Milorad, tel: 069 019 398

02030624 510-204880-89

M.Z Bakovići

Predsjednik Kujović Boško, tel: 069 456 889

11027920 510-54027-46

M.Z Vlahovići-Bulatovići

Predsjednik Bulatović Duško, tel: 069 230 414

11018149 535-16558-69

M.Z Svrke - Trnovica

Predsjednik Dulović Vladimir, tel: 069 688 818

11027946 510-93939-08

M.Z Rovačko Trebaljevo

Predsjednik Bulatović Aleksandar, tel: 067 255 433

11020291 535-144835-37

M.Z Lipovska Bistrica

Predsjednik Medenica Vladica, tel: 068 087 066

02245949 535-18763-50

MZ Međuriječje

Predsjednik Petrić Dragiša, tel: 066 103 583

02022184 510-37600-51

M.Z Mrtvo Duboko i Granica

Predsjednik Bulatović Branko, tel: 069 224 155

02969033 510-203266-81

M.Z Blatina

Predsjednik Šuković Radmila, tel: 068 101 520

11054021 510-108463-86

M.Z Bare Kraljske

Predsjednik Labović Milovan, tel: 069 827 754

11027938

M.Z Babljak

Predsjednik Milošević Dragan, tel: 068 019 383

11027890

M.Z Drijenak

Predsjednik Popović Dragica, tel: 067 660 130

02926881

M.Z Sjerogošte

Predsjednik Marković Mladen, tel: 068 509 203

11027954

M.Z Moračko Trebaljevo

Predsjednik Rakočević Dragan, tel: 069 692 400

11036333

JU Centar za kulturu

adresa: Trg Borca b.b. 81210 Kolašin

Direktorica: Gorica Ilinčić

tel: 069/399-457

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Služba zaštite

 

Komandir: Darmanović Željko

tel: 069/067-193

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

adresa: Ul. Mojkovačka b.b. 81210 Kolašin

 

Služba zaštite vrši poslove koji se odnose na spašavanje i zaštitu ljudi i imovine od požara, eksplozija, havarija i drugih akcidentnih i vanrednih situacija:

 

 • preduzima preventivne mjere zaštite od požara, izrađuje planove i procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od požara, poplava, eksplozija, kontrolu ispravnosti i servisiranja protivpožarne opreme, vrši edukaciju građanstva;
 • organizuje spašavanje ljudi , životinja, materijalnih i drugih dobara u slučaju požara , prirodnih tehničko-tehnoloških nesreća i vrši evakuaciju sa tog područja, kao i u slučajevima saobraćajnih udesa, hemijskih bioloških radioloških akcidenata i drugih vanrednih sitacija;
 • pruža usluge dopremanja vode, kao i druge usluge preuzećima, ustanovama i građanima u saradnji sa nadležnim organima uprave i javnim službama;
 • pruža asistenciju pravnim licima na teritoriji Opštine Kolašin prilikom izrade njihovih planova zaštite i spašavanja;
 • sarađuje sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja;
 • vrši poslove u vezi slobodnog pristupa infomacijama iz svog djelokruga;
 • obavlja i druge poslove iz ove oblasti, u skladu sa zakonskim i drugim propisima.
Opština Kolašin
?>