Opština Kolašin

30.05.2019

Javna rasprava o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Opštine Kolašin

 

23.05.2019

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na osnovu člana 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( “Sl.list CG “,broj 75/18 ) Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštine Kolašin obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, VIB Beton, adresa Bakovići bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “Mobilna fabrika betona” na kat.parceli broj 248/10 KO Bakovići, urbanistička parcela br. 27 u zahvatu DUP-a “Industrijska zona”, opština Kolašin.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine, zgrada Centra za kulturu, kancelarija Sekretarijata, radnim danima od 11 do 13 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kolašin, Buda Tomovića bb, kao i na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. je shodno članu 20 stav 6 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, 30 radnih dana od dana prijema odnosno objavljivanja obavještenja, odnosno najkasnije do 20. juna 2019. godine.

Javna rasprava o predmetnom Elaboratu održaće se u maloj sali Centra za kulturu u opštini Kolašin, dana 03.06.2019. godine sa početkom u 10 časova.

 

 

09.05.2019

Javna rasprava o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu

 

23.04.2019

Informacije vezane za ostale programske linije koje se realizuju u okviru Programa za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019. godinu možete naći putem banera - http://www.mek.gov.me/program_za_unapredjenje/.

 

20.04.2019

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (Sl. list CG, broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je nosiocu projekta „VIB Beton“ d.o.o. 81210 Kolašin donijeto rješenje broj 06-179/up-3 od 18.04.2019. godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju „Mobilne fabrike betona“ na dijelu kat.parcele broj 248/10 KO Bakovići, urbanistička parcela 27 zahvat DUP-a „Industrijska zona“, Opština Kolašin.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat, utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenata životne sredine, predvidjeti negativni uticaj projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku funkcionisanja projekta kao i u slučaju havarije.

„VIB Beton“ d.o.o. Kolašin može shodno odredbama člana 15 ovog Zakona, podnijeti Sekretarijatu za zaštitu životne sredine zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

„VIB Beton“ d.o.o. Kolašin je dužan shodno odredbama člana 17 ovog zakona, podnijeti Sekretarijatu za zaštitu životne sredine zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu najkasnije u roku od dvije godine od dana prijema rješenja o potrebi procjene uticaja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu održivog razvoja i turizma u roku od 15 dana od dana prijeme obavještenja o izdavanju rješenja.

 

14.03.2019

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (Sl. list CG, broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je nosiocu projekta „Ski resort – Kolašin 1450“ AD Kolašin, Jezerine bb, 81210 Kolašin donijeto rješenje broj 06-903/3 od 12.03.2019. godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju „Apartmanskog objekta E u sklopu Planinskog centra Kolašin 1450“ čija se realizacija planira na kat. parcelama 1014/8, 1017/5, 1020/2. 1021/1, 1021/4, 1016/3, 1016/4, 1017/6, 1022/1, 1125/3, 1023/1, 1048/5, 1127/7, 953/4, 953/3, 904/12, 1127/9, 904/11, 904/41 KO Smrčje, Opština Kolašin.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat, utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenata životne sredine, predvidjeti negativni uticaj projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku funkcionisanja projekta kao i u slučaju havarije.

„Ski resort – Kolašin 1450“ AD Kolašin može shodno odredbama člana 15 ovog Zakona, podnijeti Sekretarijatu za zaštitu životne sredine zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

„Ski resort – Kolašin 1450“ AD Kolašin je dužan shodno odredbama člana 17 ovog zakona, podnijeti Sekretarijatu za zaštitu životne sredine zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu najkasnije u roku od dvije godine od dana prijema rješenja o potrebi procjene uticaja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu održivog razvoja i turizma u roku od 15 dana od dana prijeme obavještenja o izdavanju rješenja.

 

 

13.03.2019

Javna rasprava o Nacrtu Programa uređenja prostora Opštine Kolašin za 2019. godinu

 

11.03.2019

Javna rasprava za Nacrt Lokalnog akcionog plana za LGBTI osobe u opštini Kolašin za 2019. godine

 

Opština Kolašin