Opština Kolašin

15.06.2021

Javna rasprava - Nacrt Odluke o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa za privremeno izmještanje glavnog kanala fekalne kanalizacije u naselju Breza u Kolašinu

________________________________________________________________________________________________________

Javna rasprava - Nacrt Odluke o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa priključka na glavnu gradsku vodovodnu mrežu u naselju Breza u Kolašinu

 

27.05.2021

Javna rasprava - Nacrt odluke o visini, načinu i uslovima plaćanja naknada za korišćenje opštinskih puteva

 

26.05.2021

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

Upitnik za izradu lokalnog plana socijalne i dječje zaštite

 Opština Kolašin sprovodi aktivnosti na izradi Lokalnog plana socijalne i dječje zaštite. Sa ciljem prepoznavanja prioriteta u ovoj oblasti, te bolje procjene potreba za uslugama iz socijalne i dječje zaštite od strane ranjivih kategorija, pripremili smo anketu namijenjenu građanima, organizacijama koje se bave pružanjem usluga socijalne i dječje zaštite i udruženjima ranjivih kategorija.

Svojim učešćem doprinijećete da na najbolji način prepoznamo potrebe u navedenoj oblasti i ograničene resurse usmjerimo tamo gdje je najpotrebnije. Za popunjavanje upitnika potrebno je do 7 minuta. Anketa će biti dostupna 15 dana od objave, odnosno do 10. juna tekuće godine.

Upitnik se nalazi na linku:https://forms.gle/ YrNxZirB54jfWBWS8

Hvala unaprijed !

 

 

25.05.2021

Javna rasprava - o Nacrtu Odluke o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa ,,Elektroenergetski 10 kV vod od novoplanirane TS ,,Paljevine" do TS ,,Jezerine" " u Kolašinu

 

19.05.2021

Javna rasprava - o Nacrtu Odluke o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa ,,Cjevovod atmosferske kanalizacije kojim se sakupljene atmosferske vode sa dijela ul. Vojvode Mine i dijela Trga boraca odvode do postojećeg kolektora atmosferske kanalizacije u Ulici junaka mojkovačke bitke " u Kolašinu

 

13.05.2021

Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa ,,Kanalizaciona mreža (KM) za komunalne otpadne vode u opštini Kolašin

 

Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa - Infrastrukturni priključci za gradsko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u Kolašinu

 

Opština Kolašin