Opština Kolašin

15.09.2022

Odluka o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa: Mala solarna elektrana Crkvine P=3MW u Kolašinu

 

07.09.2022

Odluka o određivanju lokacije sa elementima UTU za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa:  podzemni 10 kV kablovski vod TS 10/0,4 kV "Žičara" - SM26-TS "Zekova glava" - Dionica od TS 10/0,4 kV "Žičara K8" do tačke A prikazanoj na situaciji br. 1, KO Smrčje u Kolašinu

 

 

05.09.2022

 

_____________________________________________________________________________________________________

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o organizaciji i načinu obavljanja auto-taksi prevoza na teritoriji opštine Kolašin

Zaključak

• Program javne rasprave

• Nacrt Odluke

______________________________________________________________________________________________________

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Kolašin

• Zaključak

• Program javne rasprave

• Nacrt Odluke

 

 

 

Opština Kolašin
?>