Opština Kolašin

Uplatni računi Opštine Kolašin

 

 

540-7283206-68 Turistička taksa
540-72862334-24 Troškovi postupka za slobodan pristup informacijama
540-72832405-86 Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih umjetničkih zanata i domaće radinosti
540-72832494-13 Komunalna taksa za držanje (priređivanje) muzike u ugostiteljskim objektima, osim muzike koja se reprodukuje na mehaničkim sredstvima (gramofon, magnetofon, radio, tv i sl)
540-72832473-76 Komunalana taksa za koriščenje vitrina radi izlaganja robe van poslovne prostorije
540-72832517-41 Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa i bilborda osim pored magistralnih i regionalnih puteva
540-72832586-28 Komunalna taksa za držanje asfaltnih betonskih baza i baza za drobljenje i preradu kamena i proizvodnju pijeska
540-72832585-31 Komunalna taksa za korišćenje obala u poslovne svrhe
540-72832588-22 Komunalna taksa za držanje brenti gatera i cirkulara
540-7283247-42 Ostale komunalne takse
540-72823906-72 Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za pravna lica
540-72823911-57 Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za preduzetnike
540-72823932-91 Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za građane
540-72862321-63 Naknada za zakup putnog zemljišta
540-72862322-60 Naknada za zakup drugog zemljišta koje priprada upravljaču puta
540-72862323-57 Naknada za priklučenje prilaznog puta na javni put
540-7288009-15 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica
540-7288014-97 Porez na nepokretnosti
540-7286777-25 Administrativne takse
540-72832468-91 Komunalna taksa za za korišćenje prostora za parkiranje motornih i priključnih vozila, motocikala i bicikala na uređenim i obilježenim mjestima
540-72832538-75 Komunalana taksa za korišćenje slobodnih površina za kampove, postvaljanje šatora ili drugih objekata privremenog karaktera
540-72862324-54 Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodovai sl. na opštinskom i nekategorisanom putu
540-72862326-48 Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog i nekategorisanog puta
540-72862325-51 Godišnja naknada za cjevovode, vodovode, kanalizaciju, električne vodovode, telefonske i telegrafske vodove i sl. na opštinskom i nekategorisanom putu
540-72862327-45 Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog ili nekategorisanog puta
540-7286228-23 Ostali opštinski prihodi
540-72862371-10 Prihodi po osnovu kamata za neblagovremeno plaćene lokalne prihode
540-7283205-71 Boravišna taksa
540-7283207-65 Članski doprinos turističkim oragnizacijama
Opština Kolašin