Opština Kolašin

biografija i nadležnosti

 

Predsjednik Opštine: Marta Šćepanović

 

 

 

 

Kontakt podaci:

tel/fax: 020 865 760

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Nadležnosti:

 

Služba Predsjednika vrši stručne i druge poslove koji se odnose na vršenje izvršne funkciije Predsjednika opštine ,stručna radna tijela Predsjednika  i to:

 • izrađuje Program rada;
 • priprema Poslovnik o radu;
 • učestvuje u izradi propisa kojima se utvrđuje organizacija i način rada organa uprave Opštine Kolašin ;
 • obrađuje odluke, zaključke i druga akta koja donosi Predsjednik ;
 • prati realizaciju zaključaka Predsjednika i izrađuje izvještaj o realizaciji tih zaključaka;
 • priprema sastanke Predsjednika i stara se o realizaciji zaključaka sa tih sastanaka; 
 • učestvuje u izradi smjernica za ostvarivanje planova i programa razvoja Opštine Kolašin i učestvuje u izradi Programa rada Skupštine Opštine Kolašin. 
 • priprema izvještaja Predsjednika o njegovom radu i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave na osnovu izvještaja organa lokalne uprave i javnih službi;
 • učestvuje u izradi ugovora o realizaciji sporazuma koje zaključuje Skupština Opštine Kolašin i Vlada Crne Gore;
 • po pribavljenom izjašnjenju nadležnog organa uprave, priprema mišljenje o predlogu odluka i drugih akata koje Skupštini podnesu drugi predlagači;
 • obezbjeđuje materijale i organizuje saradnju sa novinarima u vezi sa obavještavanjem javnosti o radu organa Opštine Kolašin;
 • obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem saradnje sa Skupštinom i Vladom Crne Gore, opštinama u Crnoj Gori i drugim opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu;
 • vrši poslove u vezi sa ostvarivanjem međunarodne saradnje;
 • vrši protokolarne poslove za potrebe Predsjednika;
 • postupa po predstavkama i pritužbama građana upućenih Predsjedniku;
 • utvđuje činjenice o osnovanosti predstavki i pritužbi i priprema odgovore na iste;
 • postupa po predstavkama koje državni organi upućuju Predsjedniku radi utvđivanja činjenica, odnosno rješavanja pitanja koja su predmet tih predstavki i pritužbi;
 • obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za stručna radna tijela koja obrazuje Predsjednik za poslove iz svog djelokruga rada;
 • čuva izvornike svih akata koje donosi Predsjednik;
 • vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga;
 • vrši i druge poslove koje odredi Predsjednik;
Opština Kolašin