Opština Kolašin

Spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima

 

 

SPISAK SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA OPŠTINE KOLAŠIN SA NJIHOVIM ZVANJIMA

SLUŽBA PREDSJEDNIKA
Bulatović Milosav Predsjednik
Kuburović Bojan

Potpredsjednik

Medenica Danilo

Potpredsjednik

SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA
Lašić Lidija Glavna administratorka
Šćepanović Marina Samostalna referentkinja – tehnička sekretarka

SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, POSLOVE OPŠTE UPRAVE I KADROVSKA PITANJA

Šuković Nataša

 Sekretarka

Nedić Mirosava Samostalna savjetnica I za usklađivanje propisa
Vuković Ana Samostalna savjetnica I za društvene djelatnosti
Grujić Svetlana Samostalna savjetnica I za kadrovske poslove
Drašković Mirela Samostalna savjetnica I za opštu upravu
Puletić Katarina Samostalna savjetnica II za podršku ranjivim grupama
Radović Olivera Samostalna referentkinja za poslove matičara i mjesnih samouprava
Grujić Tatjana Samostalna referentkinja-upisničarka
Milošević Mileva Viša referentkinja - upisničarka
Rakočević Radoslav Viši referent - arhivar
Adžić Željka Viša referentkinja - arhivarka
Račić Dragana Viša referentkinja - arhivarka
Bulatović Darko Viši referent - vozač
Vujadinović Nikola Samostalni referent – portir
Pejović Branko

Referent – domar

Rakočević Sofija Namještenica - higijeničarka
Milošević Milka Namještenica – higijeničarka

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, IMOVINU I EKONOMSKI RAZVOJ

Bulatović Dragan

Sekretar

Vlahović Milan
Šćepanović Ivanka Samostalna referentkinja za knjigovodstvo
Grujić Boban Savjetnik I za preduzetništvo
Bulatović Branka Samostalna referentkinja za finansije
Vujisić Novak Viši referent - vozač
Šćepanović Dušan Samostalni savjetnik I za privredu i javne nabavke
Bulatović Borislav Samostalni savjetnik I za poljoprivredu
Lakićević Milanka Viša referentica - dostavljač
Šćepanović Velibor Samostalni savjetnik I za imovinu
Šćepanović Senka Viša referentica - dostavljač
Šubara Milomir Samostalni savjetnik I za porez na nepokretnosti
Krneta Nikola Samostalni savjetnik III za informatiku i informacioni sistem
Rakočević Tina Samostalna referentica-tehnička sekretarica
Brajović Marija Samostalna savjetnica II za turizam
Vuksanović Nebojša Samostalni referent-ekonom
SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ
Rakočević Ljiljana Sekretarka
Dulović Miodrag Savjetnik I za prostorno planiranje i izgradnju objekata
Marković Vukica Samostalna referentkinja-tehnička sekretarka
Rovčanin Milija Samostalni savjetnik II za izgradnju i kontrolu lokalnih puteva i saobraćaja
Rakočević Srećko Komunalni inspektor I za stambeno – komunalne poslove
Anđelić Dijana Samostalna savjetnica II za upravno pravne I stambene poslove
Šćepanović Ana Turistička inspektorka III za poslove turizma
SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Glavičanin Mile Sekretar
Grujić Ivana Samostalna savjetnica I za pejzažnu arhitekturu
Cvetković Balša
SLUŽBA MENADŽERA
Jovanović Veljo Menadžer
SLUŽBA SKUPŠTINE
Đukić Milan Predsjednik skupštine
Šćepanović Ognjen Sekretar skupštine
Bulatović Dragoljub Samostalni savjetnik I – savjetnik predsjednika skupštine
Vuković Predrag Viši namještenik-vozač
SLUŽBA ZAŠTITE
Darmanović Željko Komandir
Bulatović Miljan Vatrogasac-spasilac-vođa smjene
Popović Vuksan Vatrogasac-spasilac-vođa smjene-vozač
Vlahović Miroslav

Vatrogasac-spasilac-vozač

Minić Željko Vatrogasac-spasilac-vođa smjene
Bulatović Zoran Vatrogasac-spasilac-vozač
Đinović Duško Vatrogasac-spasilac-vozač
Brković Miodrag

Vatrogasac-spasilac-vozač

Bulatović Ivan Vatrogasac-spasilac-vozač
Bakić Petko Vatrogasac-spasilac-vozač
Bulatović Radoslav Vatrogasac-spasilac-vođa smjene
Drašković Nenad

Vatrogasac-spasilac-vozač

KOMUNALNA POLICIJA
Matović Marko Načelnik
Kljajić Ranka

Komunalna policajka

Milikić Ljubo Samostalni referent-Komunalni policajac
Radonjić Snežana Samostalna referentkinja-tehnička sekretarka
Šuković Boško Komunalni policajac

 

 

 

 

Opština Kolašin