Opština Kolašin

Zahtjevi i obrasci

Poštovani građani, na ovoj stranici možete preuzeti neophodne dokumente koji su vezani za podnošenje zahtjeva i molbi u elektronskom obliku.

 

Sekretarijat za finansij, imovinu i ekonomski razvoj

 

Poreski obrasci:

PdfObrazac PPČD KL - Prijava za utvrđivanje članskog doprinosa

A pdfObrazac OPP-ND - Prijava za obračun prireza porezu na dohodak fizičkih lica

A - pdfObrazac PP1 - poreska prijava za utvrđivanje poreza na nepokretnost - fizička lica

A - pdfObrazac PPN2 - poreska prijava za utvrđivanje poreza na nepokretnost - pravna lica

 

Obrasci za preduzetništvo:

A - pdfPrijava trgovine

A - pdfPrijava zanatlije o obavljanju zanatske djelatnosti

A - pdfZahtjev za izdavanje-zamjenu-produženje rješenja za preduzetnike

A - pdfZahtjev za obavljanje djelatnosti u vremenu dužem od propisanog

A - pdfZahtjev za rješenje o prestanku privredne djelatnosti

A - pdfZahtjev za uvjerenje o obavljanju djelatnosti

 

 Obrasci turizam:

A - pdfObrazac za kategorizaciju privatnog smještaja

A - pdfZahtjev za ovjeru knjige žalbi

A - pdfZahtjev za određivanje kategorije restorana

A - pdfZahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje pružanja usluga Rent-A-Car

A - pdfZahtjev za izdavanje odobrenja za iznajmljivanje motora, bicikala i dr.

A - pdfZahtjev za izdavanje odobrenja za rafting i splavarenje

A - pdfZahtjev za odobrenje turističke djelatnosti za sportsko rekreativne i avanturističke aktivnosti

A - pdfZahtjev za izdavanje odobrenja za prijavu turističkih usluga u seoskom turizmu

A - pdfRješenje o ispunjenju minmalnih tehničkih uslova

A - pdfZahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

A - pdfZahtjev za izdavanje odobrenja za ostale turističke ponude (golf turizam, lovni, ribolovni i dr.)

A - pdfZahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvima

A - pdfZahtjev za ovjeru knjige gostiju

 

Sekretarijat za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj

A - pdfPrijava za radove koji se ne smatraju rekonstrukcijom

A - pdfZahtjev za izdavanje građevinske dozvole do privođenja lokacije namjeni

A - pdfZahtjev za izdavanje građevinske dozvole

A - pdfZahtjev za izdavanje upotrebne dozvole

A - pdfZahtjev za izdavanje urbanističko tehničkih uslova

A - pdfZahtjev za izmjenu građevinske dozvole na novog investitora

A - pdfZahtjev za uklanjanje dotrajalog objekta

A - pdfZahtjev za uklanjanje objekta na zahtjev vlasnika

 

Sekretarijat za društvene djelatnosti, opštu upravu i kadrovska pitanja

A - pdfJednokratna novčana pomoć

A - pdfUpis podataka ili ispravka podataka u radnoj knjižici

A - pdfZahtjev za izdavanje radne knjižice

 

Direkcija za imovinu:

A - pdfIzjava za staračku naknadu

A - pdfZahtjev za staračke naknade

A - pdfZahtjev za upis u registar alkoholnih pića

A - pdfZahtjev za izdavanje uvjerenja o obavljanju poljoprivredne djelatnosti

A - pdfZahtjev za prenamjenu zemljišta

 

Skupštinska služba:

 

Opština Kolašin