Opština Kolašin

Nadležnosti skupštine

Donosi Statut opštine; Donosi propise i druge opšte akte;

Donosi planove i programe razvoja Opštine;

Donosi lokalna planska dokumenta;

Donosi program uređenja prostora;

Donosi Budžet i završni račun Budžeta;

Donosi plan kapitalnih poboljšanja i utvrđuje investicionu politiku;

Uvodi lokalne prihode i utvrđuje visinu opštinskih poreza, taksi i naknada;

Raspolaže opštinskom imovinom;

Utvrđuje uslove za osnivanje mjesnih zajednica i daje saglasnost na odluke o osnivanju;

Raspisuje referendum za teritoriju opštine ili za dio teritorije;

Odlučuje o građanskoj inicijativi;

Odlučuje o raspisivanju samodoprinosa za teritoriju opštine;

Osniva javne službe;

Daje saglasnot za zaduživanje javnih službi čiji je osnivač;

Odlučuje o zaduživanju i davanju garancija u skladu sa zakonom;

Vrši verifikaciju mandata i odlučuje o pravima odbornika;

Bira i razrješava predsjednika Skupštine, predsjednika Opštine, imenuje i razrješava sekretara i članove radnih i savjetodavnih tijela;

Daje saglasnost na imenovanje i razrješenje potpredsjednika i glavnog administratora;

Podnosi predlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti akata državnih organa , kada ocijeni da je povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu;

Razmatra izvještaj Predsjednika opštine;

Razmatra izvještaje o radu javnih službi čiji je osnivač opština;

Donosi poslovnik o radu skupštine;

Donosi etički kodeks;

Daje autentično tumačenje propisa koje donosi;

Obrazuje stalna i povremena radna tijela za razmatranje pitanja iz svoje nadležnosti;

Uređuje i obezbjeđuje obavljanje komunalnih djelatnosi i njihov razvoj, uređuje uslove i način organizovanja poslova u obavljanju komunalnih djelatnosti i odlučuje o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti;

Utvrđuje opšte uslove za uređivanje naselja na teritoriji opštine , korišćenje javnih i drugih površina i uslove i način korišćenja prostora za parkiranje;

Donosi godišnji program o pribavljanju nepokretnosti za potrebe opštine;

Odlučuje o ustanovljavanju i dodjeljivanju javnih priznanja i nagrada i zvanja počasnog građanina;

Propisuje radno vrijeme ugostiteljskih, trgovinskih I zanatskih objekata;

Obrazuje službu za poslove skupštine;

Donosi Odluku o osnivanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave;

Donosi odluku o izradi , upotrebi čuvanju i uništavanju pečata;  

Donosi odluku o upotrebi simbola;

Utvrđuje način i postupak učešća građana u vršenju javnih poslova;

Donosi program podizanja spomen obilježja;

Utvrđuje nazive naselja, ulica i trgova;

Donosi odluku o komunalnoj policiji;

Donosi odluku o broju odbornika;

Donosi odluku o emisiji hartija od vrijednosti;

Imenuje i razrješava organe upravljanja, nadzorne odbore i organe rukovođenja u javnim službama, odnosno daje saglasnost na imenovanje i razrješenje organa rukovođenja javnih službi čiji je osnivač opština;

Daje saglasnot na statut javnih službi, na statusne promjene, povećanje i smanjenje glavnice, na plan razvoja, program rada i druga programska akta javnih službi;

Daje, po pravilu, mišljenja o zakonima i drugim propisima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;

Donosi plan zaštite od požara;

Propisuje prekršaje za povrede opštinskih propisa;

Donosi odluku o naknadi za rad odbornika;

Donosi odluku o osnivanju Asocijacije opština za teritoriju Crne Gore;

Odlučuje o saradnji i udruživanju sa lokalnim zajednicama i asocijacijama drugih zemalja;

Donosi odluku o osnivanju međuopštinske zajednice; 

Podnosi inicijativu za izmjene i dopune zakona i drugih propisa;

Vrši druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Opština Kolašin